ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီ

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီ

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြည်သူများသို့ တရားဝင်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *